STANOVY

 

 

Občianskeho združenia ZRKADIELKO

 

 

ČLÁNOK 1  

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

1.      Občianske združenie ZRKADIELKO sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.                 

 

2.      Názov občianskeho združenia: Občianske združenie ZRKADIELKO

                                                                  (ďalej len združenie)

 

3.      Sídlo združenia:   Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

 

ČLÁNOK 2  

CIELE  ČINNOSTI  ZDRUŽENIA

 

Cieľ združenia:

je zameraný na rozvoj a podporu činnosti Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch. Viaže sa na výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov.

Cieľom činnosti združenia je:

1.      podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch

2.      podieľať sa na modernizácii materiálno-technického zabezpečenia školy a školského zariadenia, na inovácii učebných pomôcok, prístrojov, didaktickej

         techniky, nákupe učebných pomôcok, nákupe softvérového a hardvérového vybavenia a pod

3.      finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry, odborných kníh pre pedagogických zamestnancov školy a žiakov

4.      finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a prostredia školy, na modernizácii nábytku a vybavenia školy

5.      finančne pomáhať pri nákupe špeciálnych, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre ťažko postihnutých žiakov a žiakov s viacnásobným postihnutím

6.      finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít pre žiakov

7.      poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre žiakov na výlety, exkurzie, kultúrne a športové aktivity

8.      organizovať a realizovať výchovné a vzdelávacie podujatia, workshopy, vzdelávania a kurzy pre  žiakov, ako aj rodičov a pedagogických zamestnancov, podieľať sa na ich finančnom zabezpečení

9.      finančne podporovať žiakov,  ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach a boli aktívni v podujatiach školy, sociálne slabších žiakov, zabezpečova ceny

10.  spolupodieľať sa na propagácii školy a školského zariadenia, na oslavách jubileí školy, na publikačnej a edičnej činnosť, na zabezpečovaní www stránky škol  a pod.

11.  spolupodieľať sa na zabezpečovaní opráv a údržbe majetku školy

 

ČLÁNOK 3  

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 

  1. Členmi združenia sú fyzické osoby. Prvými členmi združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto združenie navrhli na registráciu. Združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov.
  2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na prvom zasadnutí prípravný výbor, v ďalšom období členská schôdza a to na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.
  3. Členstvo v združení vzniká dňom, keď o ňom kladne rozhodne oprávnený orgán podľa bodu 2 tejto časti stanov.
  4. Členstvo zaniká

-        Písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia

-        Vylúčením člena na základe rozhodnutia členskej schôdze

-        Úmrtím člena

-        Zánikom združenia

 

ČLÁNOK 4  

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA

 

  1. Člen občianskeho združenia má právo:

a)      zúčastňovať sa na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze

b)      zúčastňovať sa na činnosti združenia

c)      voliť a byť volený do orgánov združenia,

d)     predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia a na úpravu jeho stanov,

e)      byť oboznámený s rozpočtom, účtovnou závierkou a výročnou správou združenia;

  1. Člen je povinný :

a)      dodržiavať stanovy združenia,

b)      plniť uznesenia orgánov združenia, aktívne podporovať napĺňanie cieľov združenia

c)      chrániť majetok združenia a jeho dobré meno,

d)     oznamovať orgánom združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia s porušovaním stanov, uznesení orgánov združenia a nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov

súvisiacich s činnosťou  združenia.

 

 

ČLÁNOK 5  

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

1.      Orgány občianskeho združenia sú:

a)      členská schôdza

b)      predsedníctvo, výkonný orgán, ktorý tvoria predseda, podpredseda a hospodár

c)      štatutárnym zástupcom je predseda združenia

d)     revízor, kontrolný orgán.

 

ČLÁNOK 6

ČLENSKÁ SCHÓDZA

 

1.      Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci členovia  združenia.

2.      Členská schôdza:

a)      rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

b)      schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,

c)      prerokúva a schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

d)     schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e)      volí a odvoláva členov predsedníctva

f)       rozhoduje o zrušení členstva člena, ktorý závažným spôsobom porušil stanovy alebo svojim konaním hrubo znevážil združenie

g)      volí a odvoláva revízora

3.      Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Neprítomný člen môže byť zastupovaný na základ vlastnoručne podpísaného splnomocnenia, ktoré bude slúžiť len na

        uznášaniaschopnosť členskej schôdze.

4.      Uznesenie členskej schôdze je schválené ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

5.      Členskú schôdzu združenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok. Mimoriadne zasadnutie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada tretina členov.

6.      Prvú členskú schôdzu združenia zvoláva prípravný výbor do 30 dní po registrácii občianskeho združenia.

 

ČLÁNOK 7

PREDSEDNÍCTVO

 

1.      Činnosť združenia riadi predsedníctvo, ktoré je výkonným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Jej členov volia členovia združenia na členskej schôdzi.

2.      Funkčné obdobie predsedníctva sú štyri roky. Členstvo v predsedníctve je čestná, dobrovoľná a neplatená funkcia a je nezlučiteľná s funkciou revízora.

         Člen predsedníctva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

3.      Predsedníctvo je zvolené členmi združenia najneskôr do 30 dní od jeho zaregistrovania na príslušnom ministerstve.

4.      Predsedníctvo ako výkonný orgán riadi činnosť združenia, zvoláva a pripravuje rokovanie členskej schôdze  a pripravuje základné materiály na jej rokovania.

5.      Na čele predsedníctva je predseda združenia, ktorý je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorého volí spomedzi členov predsedníctva členská chôdza.

6.      Predseda združenia riadi jeho činnosť, zvoláva zasadnutia predsedníctva a je oprávnený konať v mene združenia.

7.      Predsedníctvo určuje a rozhoduje o spôsobe hospodárenia s prostriedkami združenia v súlade s týmito stanovami, schváleného plánu činnosti a podľa schválených zásad hospodárenia.

8.      Predsedníctvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny prítomnýchčlenov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas  

        predsedu združenia.

9.      Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka. Ak požiada písomne člen predsedníctva predsedu združenia o zvolanie zasadania predsedníctva, je tento povinný zvolať jej zasadanie do 7 dní

        od doručenia takejto žiadosti.

10.  Hospodár- podpredseda občianskeho združenia nakladá s prostriedkami občianskeho združenia podľa stanov. Zostavuje rozpočet, ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu a predkladá ich na prerokovanie

      predsedníctvu a na schválenie členskej schôdzi. Hospodár zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu.

 

ČLÁNOK 8

REVÍZOR

 

1.      Kontrolným orgánom združenia je revízor. Jeho funkcia nie je zlučiteľná s členstvom v predsedníctve združenia.

2.      Revízora volia členovia združenia na členskej schôdzi.

3.      Funkčné obdobie revízora je štvorročné.

4.      Revízor má právo overovať spôsob hospodárenia združenia, kontrolovať účtovnú uzávierku a výročnú správu, kedykoľvek kontrolovať účtovné doklady, dozerať na dodržiavanie stanov združenia, predkladať správu

        o svojej činnosti členom združenia a predsedníctvu, upozorňovať predsedníctvo na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie. 

 

 

ČLÁNOK 9

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

1.      Združenie zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojim majetkom.

2.      Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a v súlade s cieľmi činnosti a stanovami združenia.

3.      Zdrojmi majetku sú členské príspevky, príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, príjmy podielu zaplatenej dane, úroky z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch.

4.       Výdavky občianskeho združenia sú najmä výdavky na:

a)      materiálne vybavenie a doplnenie kabinetov a dielní, učebných pomôcok, didaktickej techniky, doplnenie iného potrebného inventáru školy,

b)      nákup relaxačných, kompenzačných a špeciálnych pomôcok,

c)      nákup a modernizáciu softvérového a hardvérového vybavenia pre potreby výchovy a vzdelávania,

d)     nákup odbornej literatúry, časopisov, kníh do školskej knižnice, zariadenie knižnice,

e)      odmeny žiakom za úspešnú účasť v rôznych školských a mimoškolských súťažiach, odmeny žiakom za reprezentáciu školy v školskom a mimoškolskom procese, odmeny žiakom za študijné výsledky,

f)       finančnú pomoc pri organizovaní kultúrnych, reprezentačných, športových, výchovných akcií organizovaných školou, internátom, školským  klubom detí,

g)      opravu a údržbu priestorov a materiálneho vybavenia školy, zveľaďovanie estetickej úrovne tried a ďalších priestorov školy,

h)      príspevky na zabezpečenie výletov, exkurzií, návštevy kultúrnych, výchovných a športových podujatí,

i)        príspevky na propagáciu školy a školského zariadenia, na zabezpečenie osláv a jubileí školy, na publikačnú a edičnú činnosť, nazabezpečovaní www stránky školy a pod.,

j)        iné výdavky, ktoré sú v súlade s cieľmi a stanovami združenia

5.      Kontrolu čerpania rozpočtu zabezpečuje revízor v rámci svojich práv zakotvených v stanovách.

 

6.      Združenie vedie účtovníctvo podľa platného zákona  o účtovníctve a za jeho vedenie zodpovedá hospodár a predsedníctvo.

7.      Združenie je povinné vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca nasledujúceho roka. Výročná správa sa prerokuje na členskej schôdzi združenia.

 

ČLÁNOK 10            

ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

1.      Združenia  zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej schôdze.

2.      Členská schôdza menuje likvidátora združenia.

3.      Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

4.      Zánik občianskeho združenia oznámi predsedníctvo najneskoršie do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

 

ČLÁNOK 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1.      Zmeny a doplnky týchto stanov môže schváliť na návrh predsedníctva iba členská schôdza a to na základe dodatkov k stanovám.

2.      Tieto stanovy združenia boli prerokované a schválené na zasadnutí prípravného výboru dňa 8.6.2010.

3.      Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.